Gut No.258, Satara Parisar, Beed By Pass, Aurangabad, MH
Mon - Sat : 10.00 AM - 06.00 PM
(0240) 6608772 / 701 / 713

SHREEYASH PRATISHTHAN

Careers

HomeCareers

Careers

Shreeyash Technical Campus

Vacancy Position

Shreeyash Ayurvedic Hospital & Research Center

Shreeyash College of Engineering & Technology

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

Shreeyash Technical Campus

Vacancy Position :
1] Manager (Administration)

Education : Any Graduate / Post Graduate
Experinece : Experience in running Academic Institute

2] Data Entry Operator / IT Technical Assistant

Education : B.A./B.C.A./B.Sc./B.C.S.
Experinece : Freshers can aslo apply

Send Updated CV on
Email ID : coljoy.daniel@sycet.org

Contact us : (0240)-6608706 / 709
Mobile : 8407953480

1] Shreeyash College of Engineering & Technology

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

2] Shreeyash Institute of Management Studies & Research

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

3] Shreeyash Art, Commerce & Science College

Vacancy Position : Assistant Professor / Professor

Application Form

अर्ज टपालाने किंवा प्रत्यक्ष खालील ठिकाणी सादर करणे

अर्ज पाठवण्याचा पत्ता :
प्रति,
अध्यक्ष / सचिव,
श्रीयश प्रतिष्ठान,
श्रीयश टेकनिकल कॅम्पस,
गट नंबर २५८/२,
सातारा परिसर,
औरंगाबाद - ४३१०१०

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख : १५ डिसेंबर २०२२

अटी :

१. मागासवर्गीय अर्जदारांनी संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांना सादर केलेल्या अर्जाची एकप्रत उपकुलसचिव, विशेषकक्षविभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांना पाठवावी.

२. शा. नि. क्र. संकीर्ण १०९६/प्र. क्र. ३०/ का- २ दि. ०१ ऑगस्ट १९९७ प्रमाणे महिलांसाठी ३०% आरक्षण राहील.

३. शासन परिपत्रक क्रमांक- दिव्यांग २०१८/ प्र. क्र. / १४/१६-ब, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २९ मे २०१९ प्रमाणे दिव्यांगासाठी ४% आरक्षण राहील.

४. शा.नि.क्र. एन. जी. सी. १२९ (४६१९) खूनी ४ दि. १९ डिसेंबर १९९९ प्रमाणे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी पदव्युत्तर पदवीसाठी ५५% गुणांची अट शिथिल करून ५०% करण्यात आलेली आहे.

५. विजा-अ, भज-ब भज-क व भज-ड अंतर्गत परिवर्तनीय आहे.

६. शा. नि. क्र. यूएसजी२००३ (२२) विशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ३२ दि. १४ नोव्हें २००३ प्रमाणे दिव्यांग उमेदवारांबाबत पदव्युत्तर पदवीसाठी ५५% गुणांची अट शिथिलकरून ५०% करण्यात आलेली आहे.

७. अराखीव पदांसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना अर्ज करता येईल. अनारक्षित पदे गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.

८. शासन निर्णय दिनांक ०२ एप्रिल २०१८ व ०४ डिसेंबर २०१८ नुसार अनाथांसाठी १६ आरक्षण राहील.

९. शा. नि. दि. १८ ऑक्टोबर १९९७, २१ सप्टें. १९९८, १३ सप्टेंबर २०१६, १८/०२/२०१९ राजपत्र दिनांक २५/०२/२०२२, ०१/०४/२०२२, ०८/०४/२०२२, शा.नि. दिनांक २५/०२/२०२२ व ११/०४/२०२२ व दिनांक ०६/०७/२०२१ नुसार १०० बिंदु नामावली प्रमाणे एकूण मंजूर पदांनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

टीप:आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलघटकांना १०% आरक्षण देण्यात येणार असल्याने, खुल्याप्रवगांतून करण्यात येत असलेल्या भरतीच्या पदामध्ये आर्थिक दृष्ट्यादुर्बल घटकांसाठी आरक्षण ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्या अनुषंगाने त्यामधील १०% पदेयासाठी आरक्षित होऊन अराखीव प्रवर्गाच्या पदामध्ये बदल होऊ शकतो.

Shreeyash Institute of Pharmaceutical Education & Research

Vacancy Position : Professor / Associate Professor / Assistant professor

ISO Certified
All Institute is Recognized by Government of Maharashtra.Certified by : ISO 9001:2015, NAAC Accredited.
AICTE, New Delhi
All Institute is approved by All India Council of Technical Education (AICTE), New Delhi
Affordable Fee
Fees fixation as per Shikshan Shulk Samiti, Govt. of Maharashtra. Our fee structure is designed as per the needs and requirements of students to facilitate them in completing their programs without any financial constraints
Best Dedicated Staff
All Staff members are dedicated his/her work. All Staff have more engaged and dedicated his/her work.